Privacyverklaring

INLEIDING
Deze verklaring is van toepassing op alle door Studio Lila geleverde producten en diensten.

Studio Lila, gevestigd op Emmerik 32 te Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Studio Lila verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt
verstrekt. Gegevens die Studio Lila van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden
betreffen:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Studio Lila, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor
de volgende doeleinden:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij je af te leveren.
• Voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen
beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Studio Lila gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de
ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Studio Lila zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement
om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

HOE LANG BEWAREN WE GEGEVENS?
Studio Lila zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële
gegevens.

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
Studio Lila verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens.

COOKIES
Studio Lila gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze
websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Cookies uitschakelen of verwijderen kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser
om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

GOOGLE ANALYTICS
Studio Lila brengt met Google Analytics in kaart hoe haar bezoekers de website gebruiken, zodat zij het gebruik van de
website kan optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie
wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt niet gebruikt zodat je niet persoonlijk te herleiden bent.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal
Studio Lila je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@studio-lila.nl.

BEVEILIGING
Studio Lila hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Studio Lila heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen
tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Studio Lila gebruik
maakt van de diensten van derden, zal Studio Lila in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken
omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

VRAGEN
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met ons
opnemen, via info@studio-lila.nl.